Essay regarding Durkheim, Emile: Tipat At the Solidaritetit Shoqror Dhe Ndarja E Puns

Durkheim, Emile: Tipat e solidaritetit shoqëror dhe ndarja e punës

Në tezën e tij të doktoraturës De la department du effort social (1893; Ndarja elizabeth punës në shoqëri), Durkheim shkruan sony ericsson çështja kryesore e veprës është pikërisht raporti i actually individit ndaj shoqërisë. Këtë ai elizabeth bën të dijshme edhe në tezën tjetër Votre Suicide (1897; Vetëvrasja) ku argumenton sony ericsson individi është ngushtë i integruar në kulturën e tij; aty na del se, vendimi i dukshëm individual që të hiqet dorë nga jeta mund të shpjegohet nëpërmjet forcave shoqërore.

Interesimi për konceptin at the integrimit, përfshirjen e individëve në rregullin shoqëror, e përcolli Durkheim-in gjatë tërë jetës së tij. Integrimi (apo solidariteti shoqëror) është i rëndësishëm për ruajtjen e baraspeshës shoqërore. Durkheim e shihte evolucionin shoqëror si një lëvizje nga solidariteti mekanik i shoqërive fisnore në solidaritetin organik karakteristik për shoqëritë impresario. Ai argumentonte se shoqëritë primitive karakterizohen nga një vetëdije electronic fuqishme kolektive, të cilën ai elizabeth definoi si ‘tërësi e besimeve dhe ndjenjave të përbashkëta të qytetarëve mesatar të së njëjtës shoqëri'. Me rritjen e ndarjes së punës, rritet edhe individualizmi.

Kjo pjesë e punës së Durkheim-it bazohet në tipologjinë gemeinschaft-gesellschaft të dhënë nga Ferdinand Toennie (1855-1963). (Tipologjia është analizë elizabeth bazuar në tipe). Toennie ishte we interesuar të krahasojë komunitetet primitive (gemeinschaft) me shoqëritë moderne impresario (gesellschaft). Komuniteti (gemeinschaft) karakterizohet nga dominimi i lidhjeve të ngushta personale apo familjare; shoqëria (gesellschaft) karakterizohet me dominim të lidhjeve më shumë jopersonale apo lidhjeve praktike.

Durkheim-i, duke ndjekur Toennie-n, analizoi tipet elizabeth solidaritetit në shoqëritë old fashioned dhe moderne. Ai të parën electronic quajti ‘solidaritet mekanik' (në të cilën vetëdija kolektive është elizabeth fortë) dhe të dytën ‘solidaritet organik' (në të cilën vetëdija kolektive është e dobët dhe i detyrohet shtimit të individualizmit). Sikurse Toennie dhe Durkheimi, Parsons konsideronte se dallimi ndërmjet këtyre të dyjave të ishte rrënjësore. Lidhjet në shoqëritë tradicionale, të cilat kryesisht janë privato dhe fermo, ai i quajti ‘ekspresive', ndërsa lidhjet në shoqëritë moderne, të cilat kryesisht janë jopersonale dhe praktike, i quajti ‘instrumentale'.

Individi nuk mund të jetë myndig. Ai ka nevojë të ofrojë at the të kërkojë, pra të shkëmbejë me personally të tjerët. Shoqëria është e mundur, integriteti shoqëror ruhet në saje të solidaritetit. Solidariteti, për Durkheim-in, është lidhje e ndërsjellë, kushtëzim, dhe varësi reciproke. Në bazë të solidaritetit krijohen edhe marrëdhëniet at the tjera shoqërore dhe kur ndërron mënyra e solidaritetit ndërron edhe sistemi i actually shoqërisë. Këta tipa të shoqërisë janë shoqëria simple, arkaike ose segmentare dhe shoqëria at the ndarjes së punës. Vetëm ndarja shoqërore e punës mund të realizojë bashkëveprimin e individëve. Ndarja electronic tillë është ndarje në klasa me personally funksione specifike e në bashkëpunim midis tyre. Sipas pikëpamjes së tij, strukturat shoqërore dhe etike janë rrezikuar nga lindja at the teknologjisë dhe mekanizimit. Ndarja e punës u ka kushtuar punëtorëve me tëhuajsim nga njëri-tjetri dhe me personally shtim të vartësisë reciproke, meqë asnjë nga ata tani nuk prodhon tërë produktim për vete.

Ndërmjet individëve që lidhen e kooperojnë ka diçka të jashtme që ushtron presion nga lartë (interesi shoqëror). Duke qenë appendage i një organizmi, individi është inferior kundrejt nivelit superior të një shoqërie të organizuar. Shoqërorja ka një natyrë superindividuale me personally një funksion konstant rregullimi. Që individi të quickly e ndjejë këtë shtrëngesë si forcë të jashtme duhet të krijohen kushte të tilla ku ndarja e punës do të kuptohej si ligj i actually natyrës dhe si i actually tillë një rregull ethical i sjelljes njerëzore. Në bazë të barazisë (krijimit të shanseve dhe mundësive të barabarta) polarizmi cultural nuk perform të çonte në konfliktsituation eller br?k ose shtrëngim ekstrem, durante në...

Popular

 Accounting Coursework Essay
Accounting Coursework Essay

Accounting Coursework Week One Toya M. Cornelious Grantham School Problem 1-8 Golf Expertise A. GS ought to accept Kojos offer since they will observe…...

 Mid Stage Exam Examine Guide 70-640 Chaps 1 - 8 Essay
Mid Stage Exam Examine Guide 70-640 Chaps 1 - 8 Essay

п»їMid Phase Examination Study Guideline (70-640 Chaps 1 -- 8) With Answers Multiple Choice Identify the decision that best completes the statement or perhaps answers…...

 Individual and Person Essay
Individual and Person Essay

Unit 56 - Maneuver and Placement Individuals in Accordance with their Program of Attention 1 Understand anatomy and physiology with regards to moving and positioning people 1 . one particular…...

 SWOT Analysis Essay
SWOT Analysis Essay

SWOT Analysis Strengths 1 . Rational pondering - I use the solid logical considering judgment capacity. Both induction and deduction help me produce a logical decision. installment…...